Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Kimyo olimpiada

 11-sinf Kimyo olimpiada №3

0

11-sinf Kimyo olimpiada №3

2022-yil 13-oktabr:

2022-2023 o'quv yili tuman bosqichida tushgan savollar!

1 / 25

1. DNK yarimkonservativ replikatsiyaga uchraydi, ya`ni har bir zanjir alohida ko`payadi va yangi DNK  molekulasiga aylanadi. Yangi zanjirlarni 14N yoki 15N saqlovchi substartlar ishtirokida hosil qilish mumkin. Tajribada bir zanjiri faqat 14N, ikkinchi zanjiri esa faqat 15N tutuvchi DNK(gibrid DNK) ishlatildi. Gibrid DNK 14N saqlovchi substrat ishtirokida replikatsiya qilindi. Agarda tajriba boshida bitta gibrid DNK molekulasi bo`lgan bo`lsa, 4 ta replikatsiya siklidan so`ng 15N tutadigan ikkizanjirli molekulaning ulushini toping.

2 / 25

2. Berilgan tartibda elemntlarning oxirgi elektroni uchun orbital kvant sonining qiymati qanday o`zgaradi (elementning tartib raqamlari berilgan)? 111→172→33→18 a) ortadi b) kamayadi c) o`zgarmaydi

3 / 25

3. 0.1 g natriy gidroksid saqlovchi 1 dm3 eritmaning vodorod ko`rsatkichini (pH) hisoblang. Ishqorni to`liq dissotsiyatsiyalanadi deb qarang.

4 / 25

4. NaOH eritmasi H+, Mg2+ va Al3+ ionlarini saqlagan rangsiz eritmaga tomchilatib qo`shildi. Hosil bo`layotgan cho`kma massasi (Y o`qda) ning sarflangan NaOH eritmasi hajmi (X o`qda) ga bog`liqligi to`g`ri ko`rsatilgan javobni tanlang.

5 / 25

5. A+2B=C+D reaksiya bo‘yicha muvozanat qaror topgandan so‘ng moddalarning muvozanat konsentratsiyalari quyidagicha: [A]=0,4 mol/l, [B]=0,5 mol/l, [C]=0,25 mol/l, [D]=0,8 mol/l bo‘lsa, muvozanat konstantasini aniqlang.

6 / 25

6. Quyida {A + B = AB} reaksiyaning energetik profili keltirilgan:

7 / 25

Tabiiy litiy ikki barqaror izotop 7. 6Li (7.3%) va 7Li (92.7%) lardan iborat bo`lsa, litiyning atom massasini
aniqlang.

8 / 25

8. A – noma`lum oltingugurt oksidi. Uning 1 g ida 9.406·1021 ta molekula bo`lsa, noma`lum oksidni aniqlang.

9 / 25

9. Oltingugurt kislotalarining qaysi birida massa bo‘yicha 1,03% - H, 32,99% - S mavjud bo‘ladi?

10 / 25

10. Etil spirti kislotali sharoitda qizdirilganida A uglevodorod hosil bo‘ldi. A ning polimerlanishidan B polimer hosil qilindi. Polimerlanish natijasida molekulalar soni 1000 marta kamaygan bo‘lsa, B ning polimerlanish darajasini hisoblang.

11 / 25

11. Bor modeliga ko’ra vodorod atomidagi elektronning energiyasi quyidagicha aniqlanadi: bu yerda n – 1,2,3, … va h.k. butun sonlar. Bor modeliga ko’ra elektronni 1-orbitadan (n = 1) 5-orbitaga (n= 5) o’tkazish uchun qancha energiya (eV) talab qilinadi?

12 / 25

12. Quyidagi reaksiyaning o‘ng tomonidagi moddalar koeffitsiyentlar yig‘indisi nechaga teng? As2S3 + HNO3= H3AsO4 + SO2 + NO2 + H2O

13 / 25

13. 1 molekula ozonning (O3) massasini aniqlang.

14 / 25

14. 3p, 3d, 4s va 4p energetik pog`onachalarni elektronlar bilan to`lish ketma-ketligida joylashtiring.

15 / 25

15. Quyidagi qatorda kislotalar kuchi oshib borishi ketma-ketligini ko`rsating: ClH2CCOOH, Cl2HCCOOH, Cl3CCOOH

16 / 25

16. Quyidagilardan qay biri sis-trans-izomerlarga ega?

17 / 25

17. 100 oC dagi KBr ning 408 g to‘yingan eritmasi 25oC gacha sovitilsa, necha gramm tuz kristallanadi? (S (25 oC)=66; S (100 oC)=104)

18 / 25

18. 10 l gaz 2 l gacha izotermik (T=const) qisilganda bosim 25 kPa bo`ldi. Dastlabki bosimni aniqlang.

19 / 25

19. Quyidagi birikmalardan qay biri piranoza formasida mavjud bo`la olmaydi?

20 / 25

20. 1.4 g A metal atmosfera azoti bilan reaksiyaga kirishib (6A + N2 = 2A3N) 2.33 g A3N hosil qilgan bo`lsa, A ni aniqlang.

21 / 25

21. 2О3(g) → 3О2 (g) reaksiyasida kislorodning hosil bo`lish tezligi 3,0·10-7 mol/(dm3·s). Ozonning sarflanish tezligi qanday mol/(dm3·s)?

22 / 25

22. Ma`lum reaksiyaning temperatura koeffisienti 2.5 ga teng. Shu reaksiya temperaturasi 20°C dan 45°C gacha oshirilganda reaksiya tezligi qanday o`zgaradi?

23 / 25

23. Qaysi qatorda Zn2+ ionining elektron konfiguratsiyasi to’g’ri ko’rsatilgan?

24 / 25

24. N2 + O2 = 2NO reaksiya uchun to`g`ri reaksiyaga massalar ta`siri qonunini ko`rsating.

25 / 25

Oltingugurtning allotropik ko`rinishlaridan birida (Sx) 8 g oltingugurt na`munasi 2.508·1025. 22 ta molekula
saqlasa, oltingugurt molekulasi formulasini aniqlang.

0%

Fikr qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Informatiklar.uz
error: Diqqat: Kontent himoyalangan !!