Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Kimyo olimpiada

 8-sinf Kimyo olimpiada №1

0

8-sinf Kimyo olimpiada №1

2019-yil bilimlar bellashuvida tushgan savollar

1 / 25

Laboratoriyada xlor gazi qanday moddalardan olinadi?

2 / 25

Quyidagi ifodalardan qaysilari davriy jadvaldagi elementlar uchun noto’g’ri. 1) guruh bo’ylab elektromanfiylik qiymati ortadi 2) davr bo’ylab elektronga moyillik kamayadi 3) guruh bo’ylab ionlanish potensiali kamayadi. 4) davr bo’ylab metallik xossasi kamayadi 

3 / 25

CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + H2(g) reaksiyada CH4 ning 50%-i sarflanganda muvozanat qaror topdi. Reaksiya uchun olingan CH4 va H2O larning konsentratsiyalari mos ravishda 1,7 va 2,3 mol/l bo`lsa, CO va H2 larning muvozanat konsentratsiyalari (mol/l) yig`indisini aniqlang.

4 / 25

20.4 g H2S mo’l miqdorda kislorodda yondirildi. Olingan gaz o’yuvchi natriy bilan reaksiyasida nordon tuz massasi o’rta tuz massasidan 16.4 g ga ko’p bo’lsa, nordon tuz massasini (g) da aniqlang.

5 / 25

Qaysi elementlaral lotropik o’zgarishga ega emas?

6 / 25

Mol nisbatlari 5:2 bo’lgan CD4 va H2O tarkibidagi neytronlar soni ayirmasi5 ga teng bo’lsa aralashmaning moli yig’indisini toping.

7 / 25

Har 10oC reaksiya tezligi necha marta ortadi?

8 / 25

18g temir(II)-gidroksid parchalanganda qancha gramm temir(II)-oksid va suv hosil bo’ladi?

9 / 25

Elektron formulasi 3d104s2 bo’lgan element qaysi davrva guruhda joylashgan?

10 / 25

Tarkibida 49g sulfat kislota bo’lgan eritmaga 20g natriy gidroksid ta’sir ettirildi.Hosil bolgan tuzni nomi va massasini toping

11 / 25

11,2 l (n.sh) tarkibida 42,14· 1023elektron tutgan gazni formulasini toping.

12 / 25

Quyidagi elementlarni kashf qilgan olimlar nomiga mostlab yozing. a) galliy b) skandiy c) germaniy 1) Buabodron 2) Nilson  3) Vinkler

13 / 25

Osh  tuzining qaynash  haroratini  aniqlang.

14 / 25

sp2 gibridlanishga ega birikmalarni aniqlang

15 / 25

Qaysi atomda juftlashmagan elektronlar ko’p?

16 / 25

Quyidagi oksidlarning qaysi birida elementlarning massa nisbati 1:1,5?

17 / 25

Tarkibida 15.6521023 ta vodorod atomi bo’lgan 11,2 metan va butan aralashmasini yoqish uchun ozon –kislorod (φO2=0.76) aralashmasidan necha litr kerak?

18 / 25

Teng hajmli geliy bilan kislorod aralashmasining havoga nisbatan zichligini toping

19 / 25

Suyak tarkibida 31% kalsiy fosfat va 5% kalsiy karbonat  borligi aniq bo’lsa    suyak tarkibidagi kalsiyning massa ulushini (%) aniqlang.

20 / 25

Sulfat  kislotaning  zichligi   nechaga    teng?

21 / 25

HF--- HCl ----HBr---HI quyidagi qator bo’ylab  kislota kuchi, bog qutubliligi, qayytaruvchlik xossasi, barqarorligi qanday o’zgaradi

22 / 25

Qaysi elementlar allotropic o’zgarishga ega emas?

23 / 25

Quyidagi moddalarni tarkibida (a) qutbli kovalent (b)qutbsiz kovalent (c) donor –akseptor (d) ionli bog’lari bor bo’lganlarini aniqlang 1)N2 2)NH+4 3)CO 4)Mg CO3 5)H2 C2 O4 6)Ba(NO3 )2

24 / 25

Mis (II) sulfatda misning massa ulushi ko’pmi yoki kislorodnikimi?Ar(Cu)=64

25 / 25

Quyidagi moddalarning nechtasining molekulasida 10 ta atom mavjud emas 1) malaxit  2) ammoniy gidrofosfat 3) dolomit 4) aluminiy digidroksosulfat 5) kalsiy formiat  6) kaliy geksaxlorferrat (III)7) xrom(III)xlorat

0%

Fikr qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Informatiklar.uz
error: Diqqat: Kontent himoyalangan !!